Uw gegevens worden STRIKT VERTROUWELIJK BEHANDELD
 • Sleep bestanden hierheen of
 • Prijs: 49,95 € Aantal:
 • Prijs: 0,00 €
 • 0,00 €
 • Algemene Voorwaarden Faillissement.nl

  Algemene Voorwaarden Faillissement.nl Artikel 1. Definities

  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Algemene Voorwaarden; de Algemene Voorwaarden van Faillissement.nl.

  2. Bestelprocedure; de procedure die opdrachtgever interactief doorloopt op de website om

   een advies voucher geleverd te krijgen.

  3. Advies Voucher; tijdsblok van maximaal 30 minuten welke het recht geeft om over een

   juridische kwestie die gerelateerd is aan discontinuïteit van een onderneming en/of een faillissementssituatie met een deskundige van de site Faillissement.nl telefonisch of per mail te overleggen en advies te ontvangen.

  4. Opdrachtgever ; de wederpartij van Faillissement.nl , natuurlijke personen, natuurlijke personen in de uitoefening van een bedrijf of beroep of rechtspersonen, met wie zij een overeenkomst aangaat.

  5. Opdrachtnemer; Faillissement.nl de partij die zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Opdrachtgever.

  6. Partijen; Faillissement.nl en opdrachtgever gezamenlijk.

  7. Faillissement.nl; opdrachtnemer de partij die zich bedient van Algemene Voorwaarden,

   tevens wederpartij van Opdrachtgever.

  8. Advies ; schriftelijk of telefonisch antwoord en tips over gestelde vragen die gerelateerd zijn

   aan discontinuïteit en faillissementssituaties.

  9. Overeenkomst; overeenkomst met betrekking tot de levering van adviezen via telefonisch en

   of mail contact waarvan de Algemene Voorwaarden van Faillissement.nl onlosmakelijk

   onderdeel uitmaken.

  10. Factuur; de factuur welke via elektronische weg door Faillissement.nl ter beschikking wordt

   gesteld.

  11. Website; de website van Faillissement.nl, te vinden onder de URL www.faillissement.nl

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, documenten, email, nieuwsbrieven, de bestelprocedure, de website en alle rechtshandelingen tussen partijen.

  2. Uitdrukkelijk wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, leverings-of betalingsvoorwaarden en/of bijzondere voorwaarden van opdrachtgever uitgesloten.

  3. Faillissement.nl is gerechtigd de inhoud van de informatie te wijzigen.

  4. Faillissement.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te

   vullen en/of te wijzigen.

  Artikel 3. De overeenkomst

  1. De op de website aangeboden juridische werkzaamheden met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, die door de opdrachtgever kan worden aanvaard door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

  2. Betaling van de factuur geldt als het aanvaarden van een aanbod.

  Artikel 4. Prijzen

  1. Prijzen zoals genoemd op de website zijn exclusief BTW

  2. De vaste prijs voor een advies voucher betreft één tijdsblok van maximaal 30 minuten.

  1

  Artikel 5. Werkzaamheden

  1. Faillissement.nl zal aan de hand van door opdrachtgever verstrekte informatie, een advies uitbrengen en vragen beantwoorden waarvan de werkzaamheden een totale duur bedragen van maximaal 30 minuten. Voor een langere adviestijd zal opdrachtgever verplicht zijn meerdere advies vouchers met een tijdsblok van 30 minuten te kopen.

  Artikel 6. Informatieplicht

  1. Opdrachtnemer adviseert en geeft raad op basis van door opdrachtgever verstrekte relevante informatie. Opdrachtgever is dan ook gehouden opdrachtnemer te voorzien van die relevante informatie.

  2. Indien opdrachtnemer door opdrachtgever niet volledig of onjuist wordt geïnformeerd en de inhoud van de adviezen dientengevolge onjuist of onvolledig is, is Faillissement.nl niet aansprakelijk voor de eventueel door opdrachtgever te lijden schade.

  Artikel 7. Aansprakelijkheid

  1. Faillissement.nl sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade , uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen maar niet beperkt tot alle (in)directe schade , zoals gevolgschade of bedrijfsschade, veroorzaakt door onvolledige of onjuiste adviezen als gevolg van onjuist of onvolledig verstrekte informatie door opdrachtgever.

  2. Indien en voorzover op Faillissement.nl al (enige) aansprakelijkheid mocht rusten zal Faillissement.nl uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, indien en voorzover deze is veroorzaakt ten gevolge van grove schuld en opzet van Faillissement.nl of van haar ondergeschikten of derden, waarvan Faillissement.nl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. De totale aansprakelijkheid van Faillissement.nl per gebeurtenis of serie gebeurtenissen zal nimmer meer bedragen dan de vergoeding die de opdrachtgever aan Faillissement.nl voor de adviezen heeft betaald of verschuldigd is of zou zijn.

  3. Faillissement.nl is niet aansprakelijk voor schade indien zij door overmacht in de onmogelijkheid verkeert aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot

   1. (stroom)storingen die optreden in betalingssystemen en/of apparatuur waarvan

    Faillissement.nl zich bedient en

   2. (stroom)storingen die optreden in de systemen en/of apparatuur waarvan

    Faillissement.nl zich bedient om onder andere, maar niet uitsluitend, de website, de bestelprocedure en/of de kant en klare brief te faciliteren.

  Artikel 8. Diversen

  1. Op alle overeenkomsten is de Wet koop op afstand van toepassing voor zover opdrachtgever een consument of particulier is.

  2. Opdrachtgever ontvangt van opdrachtnemer een op zijn specifieke situatie toegesneden advies. Conform het bepaalde in art.7: 46 d lid 4 sub b BW is het herroepingsrecht van de Wet koop op afstand op alle overeenkomsten van Faillissement.nl , uitgesloten en niet van toepassing.

  3. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelleden, sluiten partijen nadrukkelijk het recht op ontbinding van de overeenkomst uit.

  4. Faillissement.nl is te alle tijde gerechtigd de prijzen op de website aan te passen.

  2

  1. Faillissement.nl is voorts gerechtigd te alle tijde onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen.

  2. Partijen sluiten toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op de overeenkomst nadrukkelijk uit.

  3. Indien enige passage in deze Algemene Voorwaarden te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven voor het overige de Algemene Voorwaarden in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de overeenkomst en in de Algemene Voorwaarden hadden, het dichtst benaderd.

  Artikel 9. Geschillen en toepasselijk recht

  1. Alle geschillen die naar aanleiding van een aanbieding en/of overeenkomst mochten ontstaan worden door de Nederlandse rechter en naar Nederlands recht berecht en zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter te Groningen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Copyrights 2016 - Faillissement.nl - Kerstholt E-ideas
Scroll naar boven