Thuiszorgbedrijf Vérian Care & Clean failliet

Het Gelderse thuiszorgbedrijf Vérian Care & Clean is woensdag door de rechtbank failliet verklaard. Dat schrijven Omroep Gelderland en De Stentor. Bij de thuiszorgorganisatie werken 1.200 mensen.

Lees meer op https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/23/thuiszorgbedrijf-verian-care-clean-failliet-verklaard-a1604058

Bedrijfsomvang volgens faillissementsverslag
Werknemers (ten tijde van faillissement): 1100
Omzet (voorlaatste boekjaar)16.000.000,00 EUR

Activiteiten onderneming volgens faillissementsverslag

Vérian Care & Clean BV drijft een onderneming die zich bezighoudt met verlenen van thuiszorg en huishoudelijke hulp in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht, meer in het bijzonder heeft zij met achttien gemeenten overeenkomsten voortvloeiende waaruit zij huishoudelijke hulp verricht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De overeenkomsten met de onderscheiden gemeenten zijn overigens gesloten met Stichting Vérian, aandeelhoudster van gefailleerde, en dus niet door gefailleerde zelf.

Oorzaak faillissement volgens faillissementsverslag

De oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit dat ik, met instemming van de heer J.L. Lokerse op 23 mei 2018 omzetting heb gevraagd van een voorlopig verleende surseance van betaling in een faillissement om reden van het feit dat Vérian Care & Clean BV verkeerde in een toestand van hebben opgehouden te betalen en voorts dat de stand van de boedel zodanig was dat handhaving van de surseance niet langer wenselijk was en dat het vooruitzicht dat na verloop van tijd schuldeisers zouden kunnen worden voldaan, niet bestond. De belangrijkste reden waarom voorlopig surseance van betaling was gevraagd, kwam voort uit het feit dat Vérian Care & Clean er niet in was geslaagd om haar crediteuren een akkoord aan te bieden. Daartoe was noodzaak omdat Vérian Care & Clean als gevolg van marktveranderingen in de afgelopen jaren verliezen zou hebben geleden. Deze verliezen werden in belangrijke mate veroorzaakt door het onderdeel huishoudelijke hulp als gevolg van overheveling van taken en bevoegdheden naar gemeenten op basis van de Wmo. Alle maatregelen die zouden zijn genomen, ten spijt, is het niet gelukt om de kosten van de huishoudelijke verzorging in evenwicht te brengen met de door de gemeenten betaalde tarieven; althans zo is mij kort de reden van het verzoek toegelicht.