Selecteer een pagina

Checklist zekerheden

Checklist zekerheden

Om te kunnen beoordelen welke zekerheden door de onderneming en de ondernemer ooit aan de bank zijn verstrekt dient de zekerhedenportefeuille te worden geïnventariseerd. Daartoe maakt de ondernemer een inventarisatie van de navolgende zaken:

  • de aanwezige kredietoffertes
  • de aanwezige kredietovereenkomsten
  • de van toepassing verklaarde bijlagen van de kredietoffertes en de kredietovereenkomsten
  • de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden

Bij het inventariseren dient de ondernemer acht te slaan op het navolgende:

  • op welke naam zijn de kredietovereenkomsten gesloten?
  • komt het woord “hoofdelijk” in de kredietovereenkomst voor en zo ja, welke partijen zijn dan hoofdelijk medeverbonden?
  • zijn de tenaamstellingen van de diverse bankafschriften hetzelfde als de tenaamstellingen van de kredietovereenkomsten?
  • zijn alle in de kredietoffertes en kredietovereenkomsten genoemde zekerheden ook daadwerkelijk afgegeven c.q. verstrekt?