Altijd melden?

Altijd melden?

Veel ondernemers worstelen met de vraag of zij de wettelijke meldingsplicht ook daadwerkelijk moeten nakomen omdat juist het melden de onderneming dichter bij een faillissement zou kunnen brengen.

Daarom lappen sommige bestuurders deze meldingsplicht heel bewust aan hun laars. Ze gokken dan gewoon op het voortbestaan van de onderneming. Maar heeft hij verkeerd gegokt dan wordt een eventuele doorstart onmogelijk.

In de praktijk blijkt dat bestuurders de meldingsplicht niet onder alle omstandigheden wensen na te komen omdat het eraan voldoen de onderneming dichterbij een faillissement kan brengen.

Het niet voldoen aan de meldingsplicht houdt ook niet automatisch in dat de bestuurder ooit aansprakelijk gesteld zal worden. Immers, aansprakelijkheid komt alleen in beeld wanneer de vennootschap daadwerkelijk failliet gaat. Als een faillissement uitblijft zal een aansprakelijkheid van de bestuurder nooit aan de orde kunnen zijn.

Dat brengt ondernemers ertoe om zorgvuldig af te wegen welke consequenties het voldoen aan de meldingsplicht uiteindelijk kan hebben, in combinatie met de kans op een daadwerkelijk faillissement.

Vaak komt de meldingsplicht aan de orde wanneer er ook een spanning is tussen de onderneming en de bank. De onderneming heeft er dan geen belang bij dat door ingrijpen van de belastingdienst en/of de uitvoeringsinstantie de bank gealarmeerd wordt en over zal gaan tot opzegging van de kredieten. Dat is ook niet denkbeeldig als de bank geconfronteerd wordt met het teruglopen van haar zekerheden als gevolg van het ingrijpen van de Ontvanger. Daarmede kan het voldoen aan de meldingsplicht inhouden dat het faillissement onafwendbaar wordt als gevolg van een kredietopzegging door de bank, welke opzegging is geïnitieerd door het ingrijpen van de Ontvanger.

Verstandige bestuurders zorgen ervoor dat zij toch op een juiste wijze aan de meldingsplicht voldoen, om daarmede in geval van een onverhoopt faillissement toch de optie van een “doorstart” open te kunnen houden. Een succesvolle doorstart kan worden gefrustreerd wanneer de ondernemer achteraf met een claim geconfronteerd wordt uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid (zie ook valkuilen doorstart).