Waarom meldingsplicht?

Waarom meldingsplicht?

De wet heeft geregeld dat bestuurders van bv’s, stichtingen en verenigingen verplicht zijn belastingachterstanden tijdig te melden. De meldingsplicht vindt haar grondslag in de antimisbruikwetgeving. De wetgever heeft met deze bepalingen beoogd om de werkelijke fraudeur aan te kunnen pakken. De bestuurder die de fiscale verplichtingen van de vennootschap bewust niet wenst na te komen. Dit geldt ook voor premieschulden werknemersverzekeringen, waaronder verplichte pensioenafspraken.

Het niet nakomen van deze wettelijke verplichting wordt gekwalificeerd als “onbehoorlijk bestuur”. De sanctie is het in privé aansprakelijk zijn voor alle niet tijdig gemelde en onbetaald gebleven belastingschulden en premies werknemersverzekeringen.