Toelichting melding betalingsonmacht

Nadere informatie verstrekken

Het uitvoeringsorgaan kan de rechtspersoon naar aanleiding van een mededeling inzake betalingsonmacht verzoeken nadere gegevens en inlichtingen, dan wel boeken en bescheiden ter inzage te verstrekken.

Het niet (tijdig) of onvolledig verstrekken van de gevraagde informatie heeft tot gevolg dat de gedane mededeling niet rechtsgeldig is.

Hoe weet u of uw mededeling rechtsgeldig of niet rechtsgeldig is?

Wanneer het uitvoeringsorgaan de door u gedane mededeling heeft beoordeeld zal de rechtspersoon zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na de ontvangst van de mededeling, schriftelijk worden geïnformeerd of de mededeling rechtsgeldig of niet rechtsgeldig is.

Het verstrekken van onjuiste informatie

Indien (later) blijkt dat bij de mededeling inzake betalingsonmacht of bij de op verzoek van het uitvoeringsorgaan verstrekte gegevens en inlichtingen, dan wel boeken en bescheiden, onjuiste informatie is verstrekt, heeft dit tot gevolg dat de mededeling niet rechtsgeldig is.

Geldigheidsduur van de mededeling

Blijft de toestand van betalingsonmacht voortduren, dan hoeft dit voor de na een gedane mededeling verschuldigde belastingen en premies op aangifte en vervallen naheffingsaanslagen niet opnieuw te worden gemeld. Hetzelfde geldt voor de na de mededeling vervallen (termijnen van) premienota’s.

Zodra echter over een tijdvak een bedrag aan belasting en/of premie tijdig op aangifte wordt betaald, c.q. een bedrag van (een maand- of kwartaaltermijn van) een premienota tijdig wordt betaald is de mededeling vanaf de datum van betaling niet meer geldig voor de na die datum verschuldigde belastingen en premies. Uiteraard blijft de mededeling wel geldig voor de nog openstaande belasting- en premieschuld, waarvoor de mededeling eerder als rechtsgeldig is aangemerkt.

Geen wijziging in heffings- en invorderingsmaatregelen

De ontvangst van een mededeling inzake betalingsonmacht heeft niet tot gevolg dat het uitvoeringsorgaan van de gebruikelijke heffings- en invorderingsmaatregelen afwijkt. Zo zullen bijvoorbeeld het opleggen van naheffingsaanslagen loon- en omzetbelasting en premies volksverzekeringen en nadere vaststellingen van premies werknemersverzekeringen en bijdragen aan een verplicht bedrijfspensioenfonds gewoon doorgang vinden. Het verzenden van aanmaningen of het treffen van verdergaande invorderingsmaatregelen wordt evenmin vanwege een ontvangen mededeling inzake betalingsonmacht opgeschort.

Mededeling is geen verzoek om uitstel of kwijtschelding

Een mededeling inzake betalingsonmacht zal door het uitvoeringsorgaan niet als een verzoek om uitstel van betaling of kwijtschelding in behandeling worden genomen. Voor uitstel van betaling of kwijtschelding dient u een afzonderlijk verzoek aan het uitvoeringsorgaan te richten.

Sanctie op niet melden

Als de bestuurder niet voldoet aan de meldingsplicht wordt de bestuurder na het faillissement van de vennootschap aansprakelijk gesteld voor de niet-betaling van de niet tijdig gemelde belastingen en premies.

De wet heeft daarbij bepaald dat het leveren van tegenbewijs materieel gesproken in die situatie bijna onmogelijk is.